Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů
 

-    Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

-    Společnost Ravena Beauty CR s.r.o., IČO: 26500817, se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86129 (dále jako "Společnost" nebo také „My“), Vám níže poskytuje           shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů jako uživatele webových stránek www.parfumissimo.cz (dále jako “webové stránky”) ze strany Společnosti. 

 

 

Jaké osobní údaje získáváme a zpracováváme

-    Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. adresa,
 3. obchodní firma,
 4. sídlo společnosti,
 5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 6. telefonní číslo nebo
 7. e-mailová adresa.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

-   Když si na našich webových stránkách zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:

 

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. adresa pro fakturaci,
 3. adresa pro doručení,
 4. telefonní číslo,
 5. e-mailová adresa.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.

V případě, že u nás nakoupíte, uložíme Vámi zadané údaje (především jméno a příjmení, adresa pro fakturaci, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro použití při příštím nákupu, abyste je nemuseli znovu zadávat.

 

 

-    Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy

 1. Údaje o návštěvě našich internetových stánek (cookies, IP adresa)
 2. Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 3. Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

 

Pokud si u nás zakoupíte naše zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v e-mailech nebo zasláním zprávy na email eshop@parfumissimo.cz.

 

Udělení tohoto souhlasu pro marketingové účely je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 

 

-       Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky

 1. Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
 2. Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

 

 

Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz sekce Cookies níže). 

 

 

 

Jak vaše osobní údaje využíváme
 

-       Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 1. k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
 2. komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
 3. analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 4. řešení Vašich reklamací a stížností;
 5. plnění našich zákonných povinností; a
 6. s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

-       Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

-       Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

-       V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy. 

 

 

Právní základ zpracování vašich osobních údajů
 

-       Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 1. je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 2. je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
 3. je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

-       S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail eshop@parfumissimo.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

 

 

Komu poskytujeme vaše osobní údaje
 

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

-       poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;

-       jiným společnostem ze skupiny pro výše uvedené účely;

-       jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

 

Co jsou to Cookies a jak je využíváme

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

-       zapamatování si přihlášeného uživatele;

-       uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;

-       komfortní funkce webu;

-       anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;

-       získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a

-       personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies).

 

 

 

Jaká jsou vaše práva
 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

-       právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti; tzn. že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

-       právo na opravu či doplnění nesprávných a neúplných osobních údajů;

-       právo na vymazání Vašich osobních údajů (“právo být zapomenut”),  především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,  (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;

-       právo na omezení zpracování, které znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

-       právo vznést námitku, které znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.  Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány;

-       právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese eshop@parfumissimo.cz.

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Kontaktujte nás


+420 220562440

+420 602475269

eshop@parfumissimo.cz